Privacy
Crombag Auto’s BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
• Kenteken en chassisnummer van uw voertuig
• Rijbewijsnummer (bij proefrit, huurauto of tenaamstelling voertuig)
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt b.v. in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (b.v. omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Crombag Auto’s BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:  Burgerservicenummer (BSN) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken :
Crombag Auto’s BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten te leveren
• Crombag Auto’s BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Crombag Auto’s BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cameratoezicht
Onze vestiging is voorzien van camera’s. Wij vinden dit belangrijk voor de veiligheid van u en uw voertuig, onze medewerkers en onze voertuigen. De camerabeelden worden na 7 dagen verwijderd. We bewaren de camerabeelden langer als deze nodig zijn voor bijvoorbeeld een politieonderzoek na een diefstal of een ander incident.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Crombag Auto’s BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ten aanzien van klanten: gedurende de looptijd van de overeenkomst en de termijn waarin de klant Crombag Auto’s BV toestemming heeft gegeven zijn contactgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ten aanzien van medewerkers: gedurende het dienstverband in de personeelsadministratie en de financiële administratie. Na het einde van het dienstverband slechts in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Uw rechten
Indien uw persoonsgegevens door Crombag Auto’s BV verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van Crombag Auto’s BV, dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Crombag Auto’s BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@crombagauto.nl.

© Copyright 2023 | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden